موتورهای ۱۵۰۰ دور بدنه چدنی

قیمت الکترو موتور های ۱۵۰۰ دور بدنه چدنی: (زمان بروز رسانی قیمت ۱۴۰۱/۰۳/۰۲)

۱- موتور ۱/۱ کیلووات: ۲،۱۷۰،۰۰۰ تومان

۲- موتور ۱/۵ کیلووات: ۲،۳۷۰،۰۰۰ تومان

۳- موتور ۲/۲ کیلووات: ۳،۸۵۰،۰۰۰ تومان

۴- موتور ۳ کیلووات: ۴،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۵- موتور ۴ کیلووات: ۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۶- موتور ۵/۵ کیووات: ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۷- موتور ۷/۵ کیلووات: ۷،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۸- موتور ۱۱ کیلووات: ۱۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان

۹- موتور ۱۵ کیلووات: ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۱۰- موتور ۱۸/۵ کیلووات: ۱۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان

۱۱- موتور ۲۲ کیلووات: ۲۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان

۱۲- موتور ۳۰ کیلووات: ۲۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان