موجودی انبار

الف: الکترو موتور های ۱۵۰۰ دور بدنه چدنی: (زمان بروز رسانی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰)

۱- موتور ۱/۱ کیلووات:

۲- موتور ۱/۵ کیلووات:

۳- موتور ۲/۲ کیلووات:

۴- موتور ۳ کیلووات:

۵- موتور ۴ کیلووات:

۶- موتور ۵/۵ کیووات:

۷- موتور ۷/۵ کیلووات:

۸- موتور ۱۱ کیلووات:

۹- موتور ۱۵ کیلووات:

۱۰- موتور ۱۸/۵ کیلووات:

۱۱- موتور ۲۲ کیلووات:

۱۲- موتور ۳۰ کیلووات: